Opdateret: Mulig overenskomst-konflikt efter påske

Opdateret den 15. marts. Læs tidligere opdateringer nedenfor. (Kilde: Dragør Kommune)

Som bekendt er der fra en række faglige organisationer varslet strejke på udvalgte offentlige arbejdspladser efter påske. Efterfølgende har KL varslet, at de som arbejdsgiverorganisation vil foretage lockout for en stor del af kommunens områder.

Undtaget er en række sårbare borgere. Der er dog fortsat mange muligheder i forligsinstitution mv, som kan afværge en konflikt. Men hvis den opstår, så følger vi i Dragør naturligvis spillereglerne på arbejdsmarkedet, som blandt andet indebærer, at der vil blive etableret et nødberedskab i forhold til sårbare borgere for eksempelvis nogle beboere på Enggården og i hjemmeplejen. Dette vil ske i henhold til de nationale rammeaftaler for nødberedskaber, når de foreligger.

Hvad er varslet for Dragør Kommune?
Der er varslet strejke med virkning fra 4. april for følgende medarbejdergrupper:

• I Dragør drejer det sig indtil videre om en række medarbejdergrupper på Omsorgscenter Enggården – undtaget er social- og sundhedsassistenter i dagvagt.
• Hjemmeplejen på Wiedergården – undtaget er social- og sundhedshjælpere i aften/nattevagt.
• Rådhusbetjente.

Der er varslet lockout med virkning fra 10. april for følgende medarbejdergrupper:

• Stort set alle ansatte, som er organiseret i de forhandlingsberettigede organisationer (fagforeninger med forhandlingsret med KL), er berørt af konflikten. De kan derfor blive omfattet af lockoutvarslet fra Kommunernes Landsforening (KL).

Visse områder og medarbejdere er undtaget. Dem kan du se nedenfor.

Områder der undtaget i Dragør Kommune er:
• Alle ansatte på Havnen
• HR- og Personaleteamet på rådhuset
• Enkelte medarbejdere på Enggården og Wiedergården
• Enkelte medarbejdere i Borger og Social (udbetaling af sociale ydelser)
• Køkkener og kostproduktion. Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion til plejecentre og plejeboliger, aktivitets- og samværstilbud, Borgere i eget hjem (madservice).

Stillinger undtaget i Dragør Kommune er:
• Chefer
• En del driftsledere
• Tjenestemænd
• Elever
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Socialpædagoger
• Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
• Pædagogisk personale på det forebyggende dagbehandlende område
• Sygeplejersker, bortset fra sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker, er også undtaget fra lockoutvarslerne. Alle sygeplejersker i hjemmesygeplejen er således undtaget fra lockoutvarslerne.

Hvad gør kommunen?
Informationerne vil løbende blive opdateret her på siden. Kommunens fokus vil være på at få konflikten, hvis den kommer, til at forløbe i god ro og orden og med særligt fokus på de sårbare borgere, som kan blive berørt. Vi vil desuden, i forhold til de sårbare borgere, skrive og kommunikere direkte til dem, hvor det er relevant. Der er dog kun varslet konflikt, og der er fortsat mange muligheder for, at konflikten udskydes og/eller løses ved forhandlingsbordet.

Tidligere opdateringer:
Den 13. marts.
Information fra KL omkring den mulige konflikt. Herunder varslede lockouts og strejker. På KL’s hjemmeside findes følgende:
• OVERSIGT OVER ORGANISATIONERNES STREJKEVARSLER FORDELT PÅ KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER
• KLS LOCKOUTVARSLER TIL ORGANISATIONER
• KONFLIKTVEJLEDNING
Gå til KL´s hjemmeside her

Nedenfor kan du se oprindeligt indlæg fra d. 8. marts:

Som det fremgår af de nationale medier, så har en række faglige organisationer varslet strejke og KL har varslet lockout. Både strejke og lockout er mulige træk i forhandlingerne om overenskomster i den danske arbejdsmarkedsmodel. Det skal samtidig understreges, at det er en national konflikt mellem arbejdsmarkedets nationale parter – ikke en lokal konflikt i Dragør. Dragør Kommune kan dog blive berørt og er ved at modtage de forskellige varsler og danne sig et foreløbigt overblik over hvilke arbejdspladser, som vil blive omfattet af henholdsvis strejke og lockout, hvis konflikten bliver en realitet. Læs mere på denne side.

Hvem kan blive berørt?

Den foreløbige opgørelse viser, at der er varslet strejke med virkning fra 4. april for en række medarbejdergrupper på Omsorgscenter Enggården og i hjemmeplejen samt enkelte medarbejdere på rådhuset. Desuden er der varslet lockout med virkning fra 10. april for skoler og daginstitutioner i Dragør. Andre arbejdspladser kan dog også blive berørt af den mulige konflikt.

Kommer der en konflikt?

Der er fortsat meget usikkert, da der er mulighed for at konflikten enten udskydes eller løses ved forhandlingsbordet i København. Vi ved altså ikke endnu, om der kommer en konflikt, og heller ikke hvornår og hvordan konflikten i givet fald vil få betydning i Dragør kommune.

Hvordan håndteres konflikten i Dragør?

Den mulige konflikt følger spillereglerne på arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at de relevante faglige organisationer og kommunen skal aftale et nødberedskab for Omsorgscenter Enggården og hjemmeplejen. Forældre til børn i daginstitutioner og skoler vil formentlig skulle holde deres børn hjemme eller selv finde alternativ pasning. Mere information herom følger, når vi ved mere.

Hvornår kan I sige noget mere konkret?

Dragør Kommune vil løbende opdatere med nyheder om den mulige overenskomst-konflikt her på hjemmesiden. Desuden vil berørte borgere blive orienteret i så god tid som muligt, når der foreligger konkrete planer for håndtering af konflikten på de enkelte arbejdspladser.